Projekt dofinansowany
z Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

 

Regionalny Związek Stowarzyszeń i Klubów Abstynenckich woj. Podlaskiego powstał 10 marca 2012r. w Wysokiem Mazowieckiem, a formalnie zaczął działać od listopada 2012r.

RZSiKA Woj. Podlaskiego realizuje działania edukacyjne, profilaktyczne, wspierające, terapeutyczne poprzez organizowanie szkoleń, warsztatów, imprez integracyjnych, akcji społecznych. Prowadzi działania rehabilitacyjne w zakresie choroby alkoholowej. Wspiera zarówno stowarzyszenia członkowskie, jak również wspomaga inne organizacje w naszym województwie działające w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

W skład związku wchodzi 15 Stowarzyszeń i Klubów Abstynenckich z woj. podlaskiego i nadal ich przybywa. Większość stowarzyszeń z naszego województwa w swojej działalności mają staż kilkunasto i kilkudziesięcio-letni, miedzy innymi stowarzyszenia z Białegostoku, Wysokiego Mazowieckiego, Czarnej Białostockiej, Zambrowa, Supraśla, Goniądza, Bielska Podlaskiego, Hajnówki, Choroszczy.

Stowarzyszenia te realizowały wiele zadań i programów z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych / festyny, spartakiady, biegi, rajdy piesze i samochodowe, spływy, obozy rehabilitacyjno-terapeutyczne, dni trzeźwości, wycieczki autokarowe, piesze i rowerowe. Stowarzyszenia prowadzą również spotkania profilaktyczne dla dzieci i młodzieży na terenie szkół i swoich siedzib, prowadzą grupy dziecięce i młodzieżowe oraz prowadza świetlice socjoterapeutyczne. Organizują czas dla rodzin, w których jest problem alkoholowy i są między innymi zorganizowaną forma rehabilitacji społecznej dla osób po leczeniu odwykowym. Rehabilitacji, która ma na celu doprowadzenie ludzi uzależnionych i ich rodzin do pełnej trzeźwości i autonomii funkcjonalnej oraz bytowej. Nieodzownym ogniwem tej rehabilitacji jest praca ludzi i ich rodzin na rzecz środowiska lokalnego.

Stowarzyszenia prowadzą ścisłą ewidencję swoich członków, ich udziału w poszczególnych grupach oraz osiąganej przez nich abstynencji. W skali województwa jest to ok. 3 tyś. członków co w raz z rodzinami daje ok. 10 tysięczne środowisko abstynenckie ( nie licząc dalszej rodziny oraz najbliższe otoczenie). Odnotowują również jako dokonania pozytywnie zaistniałe zmiany w życiu, jak np. podjęcie pracy, powrót do rodziny, podjęcie nauki. Członkowie związku zaangażowani w sprawach prowadzenie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych przepracowali oraz przepracują wiele godzin społecznie dla dobra naszego województwa.

Związek na bazie doświadczeń wypracowanych przez Stowarzyszenia abstynenckie będzie umacniał i poszerzał środowiska abstynenckie, aby przez to społeczeństwo naszego Województwa stało się bardziej odpowiedzialne nie tylko za siebie, ale przede wszystkim za wychowanie dzieci i młodzieży.

Regionalny Związek Stowarzyszeń i Klubów Abstynenckich Woj. Podlaskiego w roku 2013 był uczestnikiem projektu ''Standardy Działań Stowarzyszeń Abstynenckich'', współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
W Polsce w projekcie brało udział 60 stowarzyszeń, w tym 6 stowarzyszeń z województwa Podlaskiego: Białystok, Czarna Białostocka, Supraśl, Zambrów. Dwóch konsultantów z woj. podlaskiego, a mianowicie kol. Grażyna Parafińska i kol. Marek Szamreta (ze Stowarzyszenia-Klub Rodzin Abstynenckich „Łabędź” w Wysokiem Mazowieckiem) po ukończeniu Szkoły Konsultantów w Nieborowie wraz z przedstawicielami PARPA i centrum OPUS pomagali wdrażać standardy w stowarzyszeniach abstynenckich w woj. podlaskim.
5 stowarzyszeń otrzymało certyfikaty podpisane m.in. przez dyrektora Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych p. Krzysztofa Brzózkę.